14 dubna, 2024

Všeobecné obchodní podmínky

1. Smluvní strany

Organizátorem kurzu je Stanislav Kappel, bytem Hybešova 255/17, 602 00 Brno, IČ 08403554 (dále jen organizátor). Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi organizátorem přípravných kurzů (dále jen kurzy) a zájemcem o účast v kurzu (dále jen student). Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem (zák. č. 89/2020 Sb.) a zákonem O ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.).

2. Přihláška

Smluvní vztah mezi studentem a organizátorem vzniká na základě přihlášení studenta do kurzu odesláním objednávky přes internetové stránky organizátora nebo e-mailem. Student tímto vyslovuje souhlas s obchodními podmínkami, které jsou uvedeny na webových stránkách. Na webových stránkách jsou organizátorem dále uvedeny informaci k organizaci kurzu, jako je místo, čas a termíny konání). Platba za kurz je provedena bankovním převodem. Organizátor zašle podklady k platbě kurzovného s uvedením variabilního symbolu (VS), kterým je číslo objednávky. Po uhrazení kurzu má student rezervované místo v kurzu, v opačném případě není organizátor povinen zaručit místo v kurzu. Dnem úhrady je datum připsání kurzovného na bankovní účet organizátora. V případě úhrady ve stejný den mají přednost dříve přihlášení studenti. Potvrzení zaplacení kurzu spolu s potvrzením místa v kurzu obdrží student od organizátora e-mailem.

3. Platební podmínky, cena, slevy

Nejpozději 5 dnů, pokud není stanoveno jinak, se student zavazuje uhradit cenu kurzu. Platbu lze provést převodem z účtu nebo vkladem na účet. Student je povinen uvést daný variabilní symbol.

Ceník kurzu je uveden na webových stránkách. Pokud student přivede dalšího studenta, náleží mu sleva 10 %. Další slevy mohou být uvedeny na facebookových či webových stránkách pořadatele.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1 Ze strany studenta: V případě odstoupení studenta před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 25 % celkové ceny kurzu. V případě odstoupení studenta po dni zahájení kurzu je účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny kurzu.

4.2 Ze strany organizátora:

a) Organizátor si vyhrazuje právo na změnu kurzu (změnu obsahu kurzu, místo konání, změnu učebny, data konání, výukového materiálu, lektora apod.) a zrušení kurzu či jeho části. O této změně je student informován e-mailem. V případě zrušení kurzu vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části již zaplaceného kurzovného (tj. kurzovného s odečtením částky za hodiny absolvované do zrušení kurzu). Organizátor příslušnou část kurzovného uhradí převodem z účtu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

b) V případě neuhrazení kurzovného studentem před zahájením kurzu organizátor přihlášeného studenta o této skutečnosti informuje emailem. Pokud kurzovné není uhrazeno, je organizátor oprávněn odstoupit od smlouvy bez finanční náhrady ani jiné kompenzace.

c) Dalším důvodem pro odstoupení od smlouvy může být neuhrazení plné části kurzovného. V takovém případě se postupuje, jako by kurzovné nebylo vůbec zaplaceno dle bodu b.

d) V případě hrubého porušení slušného chování a etických principů. Při hrubém porušení pravidel slušného chování a/nebo etického principu je student z výuky vyloučen bez náhrady kurzovného. Toto opatření se vztahuje jak na danou lekci, tak i pro celý kurz.

5. Status

Kurz nelze pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považovat za studium na vysokých školách ve smyslu vyhlášky č. 322/2005 Sb., v platném znění, a student tak nemá nárok na status studenta.

6. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje studenta přípravných kurzů jsou zpracovávány dle nařízení EU 2016/679 (GDPR) transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Informace o uchovávání, využívání, délce držení osobních údajů studenta a jejich předávání jsou k dispozici na www.brnokurzy.cz.

7. Časové rozvržení a zakončení kurzu

Data konání kuru jsem uvedeny na webových stránkách. Účast na kurzu není povinná.

8. Odpovědnost

Organizátor neodpovídá za újmu na zdraví a majetku studentů kurzu. Neodpovídá za nedoručení informací ke kurzu způsobené technickými problémy nebo důvody na straně studenta. Neodpovídá ani za případné změny v systému přijímacích zkoušek, typu či obsahu přijímacích zkoušek, pokud k nim došlo až po zahájení kurzu. Organizátor vynaloží maximální úsilí k zajištění výuky v souladu s novým obsahem dle uvedených změn v co nejkratším termínu a ve srovnatelné kvalitě jako před změnou.

9. Změny podmínek

Organizátor je oprávněn navrhnout změnu podmínek, o změně podmínek informuje na www.brnokurzy.cz nejpozději týden před tím, než změna nabude účinnosti.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 21. 7. 2020